Til toppen

Åpenhetsloven

 

rapport åpenhetsloven

1             INNLEDNING

Victoria Gruppen AS («Victoria Gruppen") med datterselskaper (samlet "Konsernet") vil bidra til å styrke menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i leverandørkjedene og hos forretningspartnere. Arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er et område Konsernet prioriterer høyt, og som det jobbes med på alle nivåer - fra ledelsesnivå til produksjonsnivå. Konsernet har som mål at alle selskapene som inngår, skal være aktører som bidrar til positiv utvikling av sosiale forhold i næringslivet.
 

2             OM KONSERNET
2.1         Organisering og driftsområder

Victoria Gruppen er et norsk selskap som fungerer som holdingselskap og er morselskap til følgende datterselskaper:

•             Victoria AS

•             Victoria Eiendom AS

•             Victoria Eiendom 5 AS

•             Victoria Eiendom 6 AS

•             Victoria Eiendom 7 AS

•             Victoria Eiendom 8 AS

•             Victoria Eiendom 9 AS

•             Victoria Eiendom 10 AS

•             Leirvikflaten 13 AS

•             Syretårnet 28 AS

•             Nortransfer AS

•             Reflex Promotion AS

•             Konsernsupport AS

•             Husnes Konfeksjon AS

Victoria Gruppen og selskapenes administrasjon holder til i Godvik i Bergen, og til sammen er det 90 ansatte som jobber i konsernet.

Virksomhetsområdene til Konsernet kan deles opp (i), handel og produksjon av arbeidstøy, profilklær og personlig verneutstyr og (ii) eiendomsutvikling, herunder eiendomshandel og utleie av næringseiendommer.

Handel i egne lokasjoner hvor salg av personlig verneutstyr og arbeids og profilbekledning skjer gjennom selskapet Victoria AS. Victoria AS har lokasjoner ulike steder i Norge, oversikt over disse kan finnes her: https://www.victoria.no/kontakt-oss?parent=1. Tilvirkning av tekstiler og skinnprodukter utføres gjennom selskapet Victoria AS avd Norheimsund, og grafisk produksjon av logomerker, brodering og annet trykk, samt salg av reklameartikler skjer gjennom Reflex Promotion AS. Produktutvikling skjer gjennom selskapet Husnes Konfeksjon AS.

Eiendomsutvikling skjer gjennom Victoria Eiendom AS og øvrige ovennevnte datterselskaper.

Mer info om konsernet kan finnes her:

•             http://www.victoriagruppen.no

•             https://www.victoria.no/om-oss

•             https://www.victoria-eiendom.no

•             https://www.reflexpromotion.no

 

3             KONSERNETS ARBEID MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

3.1         Innledning

I Konsernet er det stort fokus på å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det stilles derfor flere etiske krav og forventninger til personer i egen virksomhet, samt hos leverandører og øvrige forretningspartnere. Disse etiske kravene og forventningene er inntatt i følgende retningslinjer og rutiner som gjelder for Konsernet:

•             https://www.victoria.no/etiske-retningslinjer?parent=10120

•             https://www.victoria.no/code-of-conduct?parent=10120

o             Denne bygger på ILOs kjernekonvensjoner og er i tråd med Etisk Handel Norges prinsipperklæring

•             https://www.victoria.no/policy?parent=10120

•             https://www.victoria.no/policy-ehn?parent=10120

I tillegg til de ovennevnte retningslinjene har Victoria AS utarbeidet en rutine for utførelse av aktsomhetsvurderinger.

3.2         Særlig om arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Victoria AS

Fokus på arbeidsforhold og vilkårene for de ansatte hos Victoria AS og ansatte hos produsenter har vært et fokusområde siden varemerket Victoria ble etablert i 2000. Produsenter som inngår i produksjonen av klær og utstyr må bekrefte at de forholder seg til retningslinjer for etisk handel. I tillegg har det med jevne mellomrom blitt gjennomført fabrikkbesøk hos en rekke produsenter, dette for å kunne observere og dokumentere hvordan produktene blir til.

For Victoria AS, som er en bedrift som selger utstyr og klær ment til å beskytte personer, er det helt sentralt å følge med på under hvilke arbeidsforhold og betingelser produkter blir produsert. Victoria AS sitt fokus på etisk forretningsdrift er en av grunnene til at Victoria AS er medlem av Etisk Handel Norge. Victoria AS' redegjørelse om aktsomhetsvurderinger knyttet til bærekraftig forretningspraksis kan finnes her: https://report.etiskhandel.no/var/pdf/2022/victoria-as-1446-1688018964.pdf.


4             AKTSOMHETSVURDERINGER I KONSERNET

4.1         Metode

Konsernet utfører regelmessig risikobaserte aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven § 4. Ved utførelse av aktsomhetsvurderingene tas det utgangspunkt i OECDs sekstrinnsmodell som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.

Kilde: OECDs kontaktpunkt

I tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper benytter Konsernet en todelt tilnærming ved utførelsen av aktsomhetsvurderinger. Først foretas en innledende overordnet risikovurdering hvor Konsernet vurderer og kartlegger hvilke risikofaktorer Konsernet er eksponert for, og som Konsernet kan skape gjennom sin virksomhet. Dette omfatter en konkret vurdering av hvilke risikofaktorer som er forbundet med virksomheten i alle ledd med fokus på geografi, produkter, industri, råvarer mv. Utgangspunktet for vurderingen er rapporter og annet som kan gi veiledning for å vurdere hvilken risiko som kan foreligge.

Basert på den innledende kartleggingen av potensielle risikoområder, foretas en identifisering av hvilke deler av virksomheten, leverandører og forretningspartnere som er knyttet til de aktuelle risikoområdene. På bakgrunn av den innledende kartleggingen foretas det en prioritering av hvilke deler av virksomheten og leverandører/forretningspartnere, som skal være gjenstand for nærmere undersøkelser. Denne Utgangspunktet for vurderingen og den nærmere prioriteringen beror på skadepotensialet til den eller de påviste risikofaktorene og sannsynligheten for at de vil materialisere seg i en skade. Når den mest alvorlige risikoen er adressert og håndtert, håndteres den nest mest alvorlige risikoen. 

4.2         Nærmere om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i Victoria AS

4.2.1     Intern organisering av ansvaret med aktsomhetsvurderinger

For virksomheten knyttet til handel og produksjon av arbeidstøy, profilklær og personlig verneutstyr, har Victoria AS gjennomført revisjoner av flere produsenter i forsyningskjeden. Dette som et ledd i ett av Victoria AS sine kunder arbeid med kvalitetssikring.

Victoria AS sin innkjøpssjef med støtte fra lederen for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet ("KHMS"), har hovedansvaret for selskapets aktsomhetsvurderinger. Ansvaret er fastsatt i stillingsbeskrivelsen til både innkjøpssjefen og lederen av KHMS. For å effektivisere arbeidet med aktsomhetsvurderinger har innkjøpssjefen kompetanse til å delegere arbeidet videre i sin avdeling, for eksempel hvis arbeidet gjelder et eller flere delområder som øvrige ansatte i avdelingen har bedre kunnskap om. Innkjøpssjefen og KHMS-lederen rapporterer videre til ledergruppen når de finner det nødvendig for å overholde lovfestede forpliktelser og uttalte fokusområder. Selv om innkjøpssjefen har det overordnede ansvaret legger vi altså opp til en samarbeidsform med mulighet for innspill fra selskapets øvrige ansatte og delegering av ansvar. Formålet med ansvarsdelingen og rapporteringsstrukturen er å utnytte selskapets kompetanse som helhet. Videre blir ledergruppen og styret informert om fremdrift og status på generell basis i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse årlig. I tillegg tas relevante saker opp i ledergruppen/produktrådet kontinuerlig.

For å sikre at innkjøpssjefen har tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidet med aktsomhetsvurderingene har han gjennomført kurs i regi av Etisk handel Norge. Kurset gir en praktisk innføring i metoden for aktsomhetsvurderinger og gir gode forutsetninger for å vurdere selskapers rapporteringspraksis. Denne kunnskapen er videreført til alle som jobber med aktsomhetsvurderinger i selskapet gjennom en intern kartlegging av kompetansebehov, interne opplæringer, etablering av rutiner og regelmessige medarbeidersamtaler. Dette har sikret en samordnet praksis hvor eksisterende, nye og potensielle bidragsytere er klar over selskapets fokusområder og strategi i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

4.2.2     Verktøy og metode

Aktsomhetsvurderinger gjennomføres regelmessig mot leverandører gjennom rutiner nedfelt i Victoria AS sine innkjøps- og leverandørutvelgelsesprosedyrer. Dette skal sikre at innkjøp utføres på en mest mulig bærekraftig og ressurseffektiv måte. I arbeidet benyttes blant annet følgende verktøy for å identifisere risiko:

•             Eget risikokartleggingsverktøy, egenerklæringsskjemaer, BSCI revisjonsrapporter, andre revisjonsrapporter, sertifikater og godkjenninger. Risikoanalysen blir utført minst annethvert år, mens godkjenning av leverandører

•             blir revidert minst hvert 3. år iht. ISO 9001:2015 standard.

•             En produsent eller leverandør i kategori 2 og 3 (Leverandører som kan utgjøre middels eller høy risiko) skal ikke benyttes dersom følgende krav ikke er oppfylt:

o             Leverandør skal ha et kvalitets og HMS system (i henhold til ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, BSCI/SEDEX)

o             Leverandører skal ha akseptert vår COC eller ha en egen COC som er tilsvarende eller strengere.

o             Krav til dokumentasjon på sporbarhet i produktkjeden

Informasjon er innhentet fra følgende kilder:

•             https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020

•             https://www.mvorisicochecker.nl/en/risk-check

 

5             FUNN, TILTAK OG OPPFØLGING

5.1         Forhold i egen virksomhet, i leverandørkjedene og hos forretningspartnere 

5.1.1     Konsernet

I rapporteringsperioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 har Konsernet ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold eller vesentlige risikoer for slike, verken i egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos forretningspartnere.

Til tross for at det ikke er avdekket noen negative forhold eller vesentlig risiko i rapporteringsperioden vil Konsernet fortsette å følge med på egen virksomhet, samt å fortsette å utvikle og forbedre systemer som skal sikre gode arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere.

5.1.2     Særlig om forhold knyttet til produksjon og salg av arbeidstøy og verneutstyr

Gjennom revisjoner av flere produsenter i forsyningskjeden for produksjon av arbeidstøy, profilklær og personlig verneutstyr har Victoria AS gjort flere nyttige observasjoner med hensyn til forbedringspunkter, samt fått en bekreftelse på at det ikke foreligger alvorlige brudd på arbeidsmiljøet hos bedriftene som ble revidert.

Victoria AS' er imidlertid klar over at det er høyere risiko knyttet til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i landene der enkelte av produsentene holder til, herunder Kina, Bangladesh, India, Pakistan og Taiwan. I de tre førstnevnte landende er det en forhøyet risiko knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelser, muligheter til fagorganisering, tvangsarbeid og barnearbeid. Victoria AS vil derfor fortsette med aktsomhetsvurderinger i forsyningskjeden og sikre at produksjonen av produktene Victoria AS selger skjer på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Victoria AS har vurdert risikoen knyttet til produksjonsprosesser, hovedkomponenter og råmaterialer i de landene som er aktuelle, og identifisert de største risikofaktorene per produkt, leverandør og land. Man har da valgt å i første omgang fokusere på forhold relatert til anstendige arbeidsforhold, herunder fare for barnearbeid og tvangsarbeid. Ut fra en forholdsmessig og risikobasert tilnærming har Victoria AS prioritert de største leverandørene av egne merkevarer, som er lokalisert i Asia (Kina, Bangladesh, India).

5.2         Tiltak og oppfølging

5.2.1     Konsernet

Konsernet har, som redegjort for over i punkt 5, implementert flere rutiner og retningslinjer som skal sikre at virksomheten i Konsernet skjer på en måte som ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Plikten til å respektere mennesker, samfunn og miljø er forankret i Konsernets overordnede policy for Kvalitet, Miljø og HMS. Denne er tilgjengelig for alle ansatte via Victoria AS' KHMS Håndbok og er i tillegg en del av opplæringsplanen i Victoria AS. Policyen er utviklet og forankret i ledergruppen ved Victoria AS, og er basert på bærekraftig forretningspraksis. Policyen er også offentlig tilgjengelig her: https://www.victoria.no/policy?parent=10120.

Til tross for at Konsernet har på plass retningslinjer og rutiner som skal sikre at forretningsførselen skjer på en måte som er sosialt og miljømessig bærekraftig, er Konsernet likevel bevisst på at dette ikke vil være tilstrekkelig alene for å avbøte risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Konsernet vil derfor iverksette flere tiltak der man finner dette nødvendig basert på risikobasert tilnærming.

5.2.2     Særlig om tiltak og oppfølging knyttet til produksjon og salg av arbeidstøy og verneutstyr

Victoria AS' innkjøps- og leverandørutvelgelsesrutiner gir en grundig beskrivelse av plikten til å respektere mennesker, samfunn og miljø. Dette omfatter blant annet aksept av Victoria AS' Code of Conduct, besvarelse av en Self Assesment Questionaire og risikovurderinger av leverandører. Av selskapets eksisterende leverandører til egne varemerker, har 98 %  enten akseptert Victoria AS sin Code of Conduct, eller har en egen Code of Conduct som Victoria AS har akseptert.

I forbindelse med evaluering av eksisterende og nye leverandører i 2022-2023, ber Victoria AS' dessuten om at leverandørene aksepterer hvert punkt i Victoria AS sin Code of Conduct. Dette gjøres i form av en Code of Conduct «compliance» rapport som også ber om svar på en del tilleggsspørsmål. Dette er punkter som gir nyttig informasjon for videreutvikling av relasjonen med Victoria AS sine leverandører.

Victoria AS' har de siste årene utarbeidet et overordnet risikobilde for hvert land/produsent for egne varemerker med utgangspunkt i risikovurderingsverktøyet til Etisk Handel Norge. Victoria AS vil fortsette arbeidet med å opprettholde og videreutvikle denne oversikten. Videre har Victoria AS arbeidet med å få full oversikt over leverandørkjeden (inkludert land, regioner, underleverandører og råvarer) for våre egenproduserte produkter. Gjennom Oeko-tex Standard 100-sertifiseringen, har Victoria AS nå fått full oversikt over leverandørkjede på egenproduserte varer.

Innkjøpssjef i Victoria AS gjennomfører årlig en gjennomgang/kartlegging av produsenter og leverandører for å evaluere om de fremdeles er egnet til å utføre arbeid for Victoria AS. Vurderingen gjøres basert på internrevisjon, etterlevelse av Code of Conduct, resultat av kartlegging (egenevaluering) og kvalitet/miljømessige resultater. Som dokumentasjon på dette brukes tredjeparts revisjoner fra f.eks. BSCI, SA8000 osv.

5.3         Planlagte tiltak og veien videre

Konsernets mål for videre arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er å:

•             implementere prosesser slik at det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i hele leverandørkjeden

•             utføre revisjoner av leverandørers personell, i første omgang Kina


Styret i

Victoria Gruppen AS

Sign