Til toppen

Standarder for hansker

STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET

Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formål å oppgradere sosial- og
velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en forpliktelse til å forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplasser over
hele Europa. Løftet om å være på linje med den beste praksisen i EU er vernet om i et bindende rammedirektiv (89/391/
EEC), som både angir generelle retningslinjer på helse og sikkerhet og samtidig forplikter arbeidsgiveren til å ”ivareta
sikkerhet og helse hos arbeidstakerne i bedriften”. Direktivet utdypes av fem underdirektiver, hvorav ett definerer bruk av
vernehansker.

Direktiv 89/656/EØS - bruk av personlig verneutstyr
Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Ifølge Artikkel 3 skal arbeidsgiveren foreta en grundig gjennomgang av risikoer før personlig beskyttelsesutstyr velges. Hvis
mulig må risikoen på arbeidsplassen reduseres eller elimineres på annen måte før beskyttelsesutstyret skaffes til veie.

Ifølge Artikkel 4 må arbeidsgiveren informere de ansatte om risikoene på arbeidsplassen og sørge for at de ansatte er
utstyrt med hensiktsmessig og tilpasset personlig verneutstyr i henhold til EU-standarder, og gi tilstrekkelige instruksjoner
om bruk av utstyret. Arbeidsgiveren må også forsikre seg om at utstyret brukes kun i henhold til formålet og fabrikantens
anvisning.

I henhold til Artikkel 5 skal arbeidsgiveren:
1. Foreta en revisjon av farer på arbeidsplassen og evaluere risikonivået for de ansatte.
2. Fastsette de nødvendige egenskaper i hanskene for å beskytte de ansatte.
3. Sikre at alle hanskene på arbeidsplassen er i henhold til direktivet og EN-standarder.
4. Sammenlign fordeler i forskjellige typer personlig verneutstyr.
5. Oppbevar dokumentasjon om vurderinger og grunnen til at en bestemt type hanske ble valgt.
Endres risikoen, for eksempel i forbindelse med en ny kjemikalie eller prosess, må situasjonen vurderes på nytt.

Ifølge Artikkel 6 må medlemsstater utgi skriftlige forskrifter som skal gjelde i alle virksomheter hvor personlig verneutstyr må
benyttes. Arbeidsgivere må selvfølgelig kjenne til og etterkomme disse forskriftene.

For å etterkomme de nye reglene må du velge hansker som er i samsvar med direktivet og sikkerhetsstandarder og som
også er av god kvalitet og tilpasset oppgaven. Samtlige Ansell Healthcare industriprodukter tilfredsstiller disse kravene,
og våre fagfolk står gjerne til tjeneste for å hjelpe deg med å foreta det riktige valget.


DIREKTIVET OM PERSONLIG VERNEUTSTYR: 89/686/EEC

Direktivet angir to klasser av vernehansker som oppfyller to forskjellige risikonivåer: Minimal risiko og dødelig eller
ugjenkallelig risiko. Et risikonivå mellom de to punktene kan defineres som ”middels”. For å etterkomme kravene i direktivet
89/656/EEC må du fastsette risikonivået og velge hansker i riktig klasse. Et piktogramsystem er utviklet for å hjelpe deg
med valget.

Hansker i enkel utførelse - kun ved minimal risiko
Hansker i enkel utførelse som kun gir beskyttelse mot minimale risikoer, for eksempel vaktmesterhansker, kan testes og
sertifiseres av fabrikanten.
Hansker i denne kategorien CE-merkes:

Hansker av middels utførelse - ved middels risiko
Hansker som skal beskytte mot middels risiko, for eksempel generell materialhåndtering med god beskyttelse mot kutt,
gjennomhulling og slitasje, må testes og sertifiseres individuelt av et organ som er godkjent og som kan autorisere bruk av
CE-merket. Hanskene må utstyres med CE-merket før de kan selges.
Alle godkjenningsorganer har eget identifikasjonsnummer. Navn og adresse på organet som godkjenner hanskene må
oppgis i bruksanvisningen som medfølger hanskene.
Hansker i middels utførelse CE-merkes:


Hansker i sammensatt utførelse for vern mot alvorlig varig helseskade eller dødsrisiko
Hansker som skal beskytte mot høyrisiko, f.eks. kjemikalier, må også testes og sertifiseres av et godkjent organ.
I tillegg må fabrikantens kvalitetssikringssystem kontrolleres av et uavhengig organ. Organet som utfører denne
kontrollen, identifiseres med et nummer som vises ved siden av CE-merket (i dette tilfellet 0493).
Hansker i sammensatt utførelse CE-merkes:

STANDARDER FOR VERNEHANSKER

STANDARD EN 420: 2003

GENERELLE KRAV TIL VERNEHANSKER


OMFANG
Standarden definerer generelle krav til vernehansker - det at hansken skal være uskadelig for brukeren, komfort, effektivitet,
merking og produkt- og pakningsinformasjon for alle typer hansker. Denne standarden kan også gjelde armbeskyttere.
Hovedpunktene angis nedenfor. Endel hansker som er beregnet for meget spesielle formal, for elektrikere eller
hansker til operasjoner, må tilfredsstille andre strengere krav. (Ytterlige detaljer kan oppgis om ønskelig.)

DEFINISJON
En hanske er personlig beskyttelsesutstyr som verner hånden eller en del av hånden fra farer. Hansken kan også dekke
en del av armen. En karakterskala fra 0 til 4 viser hvordan hanskens ytelse i en bestemt test kan graderes. Nivå 0 viser
enten at hansken ikke er blitt testet eller at den ikke oppnådde minimumsnivået. X betyr at metoden ikke passer for hanskeprøven.
Høyere numre på skalaen viser høyere ytelsesnivåer.

KRAV TIL HANSKEKONSTRUKSJON OG DESIGN.
• Hansker må gi størst mulig beskyttelse under de rådende og forutsigbare forhold for
• Eventuelle sømmer må være så sterke at de ikke reduserer hanskens totalytelse

USKADELIG
• Selve hansken må ikke skade brukeren
• pH-verdien i hansken bør være mellom 3.5 og 9.5
• Krominnholdet (VI) bør ikke være påviselig (<10 ppm)
• Hansker i naturgummi skal testes for ekstraksjon av proteiner i henhold til EN 455-3.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER
• Hvis rengjøringsinstruksjoner legges ved, skal det ikke være noen reduksjon i ytelse etter maksimum anbefalt antall
vask/rensing.

ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER
• Antistatiske hansker som skal redusere risikoen for elektrostatisk utladning skal testes i henhold til EN 1149
• Testverdiene skal angis i bruksanvisningen
• Elektrostatisk piktogram skal IKKE benyttes

FORDAMPNING OG TRANSPORT AV FUKTIGHET
• Om ønskelig skal hanskene kunne transportere fuktighet (5mg/cm2.t)
• Andre hansker skal også transportere fuktighet, minimum 8 mg/cm2 i 8 timer

MERKING OG INFORMASJON
Merking av hansker
• Hver hanske merkes med:
- Fabrikantens navn
- Navn på hansken og størrelsen
- CE-merke
• Egnet piktogram, ytelsesnivå og angivelse av EN-standarden.
• Merkingen bør være leselig under hanskens levetid. I tilfelle hvor merking ikke er mulig på grunn av hanskens
egenskaper, bør det informeres om dette på den ytre emballasjen.

Merking av hanskens indre emballasje
• Navn og adresse på fabrikanten eller fabrikantens representant
• Hansketype og størrelse
• CE-merke
• Informasjon om bruk
- Enkel utførelse: ”Kun for minimal risiko”
- Middels eller sammensatt utførelse: Relevante piktogrammer
- Når beskyttelsen er begrenset til en del av hånden, må dette angis (for eksempel ”Kunhåndflatebeskyttelse”).12

STANDARD EN ISO 374: 2016
VERNEHANSKER MOT FARLIGE KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER


OMFANG
Denne standarden angir hanskens evne til å beskytte brukeren mot farlige kjemikalier og/eller mikroorganismer.

DEFINISJONER
Inntrengning
Inntrengning er bevegelsen av kjemikalien og/eller mikroorganismer gjennom porøse materialer, sømmer, knappenålshuller
eller annen defekt i et hanskemateriale ved et ikke-molekulært nivå.
Gjennomtrengning
Gummi eller plastfilm i hansker opptrer ikke alltid som barrierer mot væske. I enkelte tilfeller kan de opptre som svamper
som suger opp væsken og holder denne mot huden. Det er derfor nødvendig å måle gjennomtrengningstider, dvs.
tiden det tar for en skadelig væske å komme i kontakt med huden.

KRAV
• Minimum væskebestandig del av en hanske skal være minst lik minimumslengden på hansken som angitt i EN 420.
• Inntrengning: Hansken må ikke lekke i en luft- og/eller vannlekkasjetest, og skal testes og kontrolleres i samsvar med
det akseptable kvalitetsnivået.

Piktogrammer for kjemisk bestandige hansker må angis sammen med en kode på en til seks bokstaver som viser til
bokstavkodene for kjemikalier (fra en liste på 18 standardkjemikalier) hvor det er målt gjennomtrengningstider
på minimum 10 minutter.

 

Bokstavkode Bokstavkode cas-nummer klasse
A Metanol 67-56-1 Primæralkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Aceton-nitril 75-05-8 Nitril-forbindelse
D Diklorometan 75-09-2 Klorinert paraffin
E Karbondisulfid 75-15-0 Svovel med organisk orbindelse
F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrocarbon
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterosyklisk og eterforbindelse
I Etylacetat Aceton-nitril 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Mettet hydrocarbon
K Natriumhydroksid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovelsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre
Metanol
M Saltsyre 65% 7697-37-2 Uorganisk mineralsyre oksiderende
N Isedikk 99% 64-19-7 Organiske syrer
O Ammonium Hydroxid 25% 1336-21-6 Organiske baser
P Hydrogenperoxid 30 % 7722-84-1 Peroksid
S Fluorsyre 7664-39-3 Uorganiske mineralsyrer
T Formaldehyd 50-00-0 Aldehyd


• Gjennomtrengning:
Hver kjemikalie klassifiseres i forhold til gjennomtrengningstid (ytelsesnivå 0 til 6).

Gjennomtrengningstid beskyttelsesindeks Gjennomtrengningstid beskyttelsesindeks
>10 minutter Klasse 1 >120 minutter Klasse 4
>30 minutter Klasse 2 >240 minutter Klasse 5
>60 minutter Klasse 3 >480 minutter Klasse 6

 

EN ISO 374-1/Type C
EN ISO 374-1/Type B
EN ISO 374-1/Type A
XYZ
UVWXYZ


TYPE C: Minst nivå 1 - mer enn 10 min - mot 1 kjemikalie på listen

TYPE B: Minst nivå 2 - mer enn 30 min - mot minst 3 kjemikalier på listen
TYPE A: Minst nivå 2 - mer enn 30 min - mot minimum 6 kjemikalier på listen
“Mikroorganisme”-piktogrammet brukes når hansken oppnår minimumytelsesnivå 2 i inntrengningstesten.

Advarsel:
De angitte tider i den kjemiske datainformasjonen vil ikke nødvendigvis være de samme på arbeidsplassen


STANDARD EN 388: 2016
VERNEHANSKER MOT MEKANISK PÅFØRTE SKADER

OMFANG
Standarden gjelder alle typer vernehansker med hensyn til fysiske og mekaniske påkjenninger på grunn av slitasje, kutt, gjennomhulling
og riving.

DEFINISJON OG KRAV
Beskyttelse mot mekanisk påført skade uttrykkes med et piktogram etterfulgt av seks(ytelsesnivået). Hvert siffer/bokstav
representerer testresultatet mot en bestemt fare.
“Mekanisk risiko”-piktogrammet angis sammen med en kode på 6 sifre/bokstaver:
a. Motstand mot slitasje - viser antall sykluser som trengs for å slite gjennom prøvehansken.
b. Kuttmotstand - viser antall sykluser som trengs for å kutte gjennom prøvehansken ved konstant hastighet.
c. Rivemotstand - viser styrken som trengs for å rive prøvehansken.
d. Motstand mot gjennomhulling - viser styrken som trengs for å gjennomhulle prøvehansken med en standard spiss.
e. EN ISO 13997 Kuttmotstand (TDM Cut Testmaskin) - viser skjærefasthet som kreves for å brukes på et blad av standard skarphet å bare skjære prøven med et 20mm blad. 
f. EN 13594 Impact beskyttelse - for hansker konstruert for å gi demping på håndbaken. Testing som motorsykkelhansker.
 

  1 2 3 4 5
A. Slitemotstand (Rotasjon) 100 500 2000 8000  
B. Kuttmotstand (Faktor) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
C. Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75  
D. Motstand mot gjennomhulling 
(Newton)
20 60 100 150 150

 

  A B C D E F
E. EN ISO kuttmotstand (Newton) 2 5 10 15 22 30
F. EN Motstand mot støt PASS eller FAIL


Disse ytelsesnivåer må vises tydelig ved siden av piktogrammet på den innvendige emballasjen som omslutter hanskene.STANDARD EN 407: 2004
Fortsatt under revidering
VERNEHANSKER MOT TERMISKE RISIKOER

OMFANG

Standarden spesifiserer termisk ytelse i vernehansker mot varme og/eller ild.

DEFINISJON OG KRAV
Type og grad av beskyttelse vises ved hjelp av et piktogram etterfulgt av en serie på seks ytelsesnivåer som viser til bestemte
beskyttelsesegenskaper
“Ild og varme”-piktogrammet vises sammen med et 6-sifret nummer:
• a. Motstand mot åpen ild (ytelsesnivå 0 - 4)
• b. Motstand mot kontaktvarme (ytelsesnivå 0 - 4)
• c. Motstand mot gjennomtrengende varme (ytelsesnivå 0 - 4)
• d. Motstand mot strålevarme (ytelsesnivå 0 - 4)
• e. Motstand mot mindre dråper flytende metall (ytelsesnivå 0 - 4)
• f. Motstand mot store dråper flytende metall (ytelsesnivå 0 - 4)
Hansker må oppnå et minimum ytelsesnivå på 1 for slitasje og rivstyrke.

• Motstand mot åpen ild:
Beregnes etter hvor lang tid materialet fortsetter å brenne og gløde etter at tenningskilden fjernes. Sømmene i hansken
skal ikke svikte etter en opptenningstid på 15 sekunder.

• Motstand mot kontaktvarme:
I et temperaturområde 100-500 °C skal brukeren ikke kjenne smerte på minst 15 sekunder. Hvis det oppnås EN-nivå 3
eller høyere, må produktet oppnå minimum EN nivå 3 i åpen ild-testen. Ellers skal maksimum kontaktvarmenivå rapporteres
som nivå 2.

• Motstand mot gjennomtrengende varme:
Tiden hansken kan forsinke overføring av varme fra en flamme. Ytelsen skal kun angis hvis det oppnås et ytelsesnivå 3
eller 4 i åpen ild-testen.


• Motstand mot strålevarme:
Tiden hansken kan forsinke overføring av varme når den utsettes for en strålevarmekilde. Ytelsesnivået skal kun oppgis
hvis et nivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen.

• Motstand mot små dråper flytende metall:
Antall flytende metalldråper som trengs for å varme testhansken til et bestemt nivå. Ytelsesnivået skal kun angis hvis et
ytelsesnivå på 3 eller 4 oppnås i åpen ild-testen.

• Motstand mot store dråper flytende metall:
Vekten av flytende metall som trengs for å forårsake utglatting eller knappenålshuller i simulert hud plassert direkte bak
hanskeprøven. Testen mislykkes hvis metalldråper fester seg til hanskematerialer eller hvis hansken antennes.


STANDARDEN 511: 1994
VERNEHANSKER MOT KULDE

OMFANG

Standarden gjelder alle hansker som beskytter hendene mot gjennomtrengende og kontaktkulde ned til -50°C.

DEFINISJON OG KRAV
Beskyttelse mot kulde uttrykkes ved et piktogram etterfulgt av tre ytelsesnivåer som viser til bestemte
beskyttelsesegenskaper.
Vern mot kulde-piktogrammet etterfølges av et 3-sifret tall:
a. Motstand mot gjennomtrengende kulde (ytelsesnivå 0 - 4)
b. Motstand mot kontaktkulde (ytelsesnivå 0 - 4)
c. Vanngjennomtrengning (0 eller 1)

Alle hansker må oppnå minst ytelsesnivå 1 for slitasje og rivestyrke.
• Motstand mot gjennomtrengende kulde:
Hanskens termiske isolasjonsegenskaper fastsettes ved måling av kuldegjennomtrengning.
• Motstand mot kontaktkulde:
Hanskens termiske motstand males ved kontakt med en kald gjenstand.
• Gjennomtrengning av vann:
0 = vanngjennomtrengning etter 30 minutter
1 = ingen vanngjennomtrengning


STANDARD EN 421: 1994
VERNEHANSKER MOT IONISERENDE STRÅLING OG RADIOAKTIV FORURENSNING

OMFANG

Standarden gjelder hansker for beskyttelse mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning

DEFINISJON OG KRAV
Type beskyttelse angis av piktogrammer som viser de bestemte beskyttelsesegenskapene.
• For å beskytte mot radioaktiv kontaminering må hansken være væsketett og må klare inntrengningstesten i EN 374.
• Hansker som skal brukes i sikkerhetsrom må ha høy motstand mot gjennomtrengning av fuktighet.
• For å beskytte mot ioniserende stråling må hansken inneholde en viss mengde bly angitt som blyekvivalent. Blyekvivalenten må merkes på hver hanske.
• Materialer som eksponeres mot ioniserende stråling kan måles etter hvordan de reagerer mot osonsprekking. Denne testen er valgfri og kan brukes som et hjelpemiddel når det skal velges hansker som må gi vern mot ioniserende stråling.


STANDARD EN 10819
VERNEHANSKER MOT VIBRASJONER
Standarden gjelder hansker for beskyttelse mot vibrasjoner – vibrasjonsdemping
Standarden innebærer at hansken ikke får forsterke
vibrasjonen ved middels kraftig frekvens (31,5 Hz til 200 Hz).
Ved høy frekvens (200 Hz til 1250 Hz) skal hansken redusere vibrasjonsnivået med 40%


STANDARD EN 12477
VERNEHANSKER MOT SVEISING
Denne standarden beskriver hvordan hansker skal være utformet for å gi beskyttelse for hånd og håndledd ved sveising
og lignende arbeid, og er en kombinasjon av tester i EN 388 og EN 407.
Sveisehansker skal bl.a. gi beskyttelse mot sprut av smeltet metall,
kortvarig eksponering mot åpen flamme, strålevarme og kontaktvarme.
Dessuten skal sveisehansker beskytte mot mekaniske risker.
Man bedømmer også hanskene etter deres utforming og hensikt der:
Type A gjelder hansker som skal gi en litt høyere beskyttelse mot varme.
Type B gjelder hansker som gir litt lavere beskyttelse mot varme, men har høyere fleksibilitet og smidighet.